İNKARÇILARIN MÖMİNLƏRLƏ MÜBAHİSƏLƏRİ

İnkarçıların Allah haqqındakı mübahisələri Quranda belə açıqlanır:

"De: "Siz Allah barəsində bizimlə mübahisəmi edirsiniz? Halbuki, O həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik!"" ("Bəqərə" surəsi, 139).

Şeytanın mübahisəyə meylli olan xarakterik xüsusiyyəti bu şəkildə inkarçılar üzərində belə əks olunur. Beləliklə, bu insanlar mö-minlərlə Allah haqqında, Allahın ayələri haqqında və Allahın dini haqqında mübahisələr edirlər. Bəzən bu mübahisələr məsxərəyə və alçaldılmağa qədər davam edir (Hamımız televizordakı mübahisəli proqramlarda dini müdafiə edən insanları üzlərində kinayəli bir "təbəssümlə" dinləyənləri və onları məsxərəyə qoyanları görmüşük). Bu insanların möminlərə hansı gözlə baxdıqları aşağıdakı ayədə açıq ifadə edilmişdir:

"Onlara: "Başqaları iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin! - deyildiyi zaman: "Biz də səfehlər kimi iman gətirək?" - deyə cavab verirlər. Agah olun ki, səfeh onların özləridir, lakin bilmirlər. Onlar möminlərlə qarşılaşdıqları zaman: "Biz də iman gətirdik" - deyirlər. Halbuki öz şeytanları ilə təkbətək qalanda: "Biz də sizinləyik, biz ancaq istehza edirik" - deyirlər. Allah da onlara istehza edər və onlara o qədər verər ki, öz zəlalətləri içində şaşqın qalarlar" ("Bəqərə" surəsi, 13-15).

Bu ayələrdən də göründüyü kimi, möminlərlə mübahisə aparan və onları məsxərəyə qoyan insanların şeytanla mənəvi bağlılığının olması, şeytanla "bərabər" qalması və onun yolunu getməsi danılmaz bir həqiqətdir.
Mübahisələrə ən çox rastlanan hallardan biri həqiqətləri gizlətmək və yalan danışmaqdır, sonradan isə bu sözü başqa cür düzüb-qoşmaq bu insanların adət etdiyi bir şeydir. Bu mübahisələrdə heç bir nəticə verməyən hikmətsiz sözlər danışılır və həqiqət üzərində əsla durulmur. Ənənəvi cümlələr və adət edilmiş şərhlərlə hər kəs öz fikrini insanların beyninə yeritməyə çalışır.
Bu hal Quranda belə bildirilir:

"Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Onlar hər bir yalançıya, günahkara nazil olarlar. Eşitdikləri sözləri onlara təlqin edərlər. Onların əksəriyyəti yalançıdır!" ("Şuəra" surəsi, 221-223).

İnkarçıların möminləri doğru yoldan döndərmək və dinə meylli xalqı dindən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə istifadə etdiyi bir metod haqq dindən başqa ona alternativ hər hansı bir sistemin təbliğatını aparmaqdır. Bunlar bir tərəfdən öz sistemlərinin təbliğatını apararkən digər tərəfdən də haqq dini pozmağa və gözdən salmağa çalışırlar. İnkarçıların bu fəaliyyətini din haqqında mübahisələr çıxarmaq məqsədi davam etdirdiyini görürük. "Səff" surəsinin 8-ci ayəsində bildirildiyi kimi, inkarçılar "...Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər..." Bu səylərin açıq şəkildə göstərildiyi yerlər dini hədəf seçən, qarşılıqlı dialoqlar, mübahisəli proqramlar və yazılı mətbuatdır. Xüsusilə də bəzi qəzet və jurnallarda silsilə şəklində nəşr olunan dinə qarşı yazılar inkarçıların təbliğat materiallarındandır. Bəzi qəzet və yumor məcmuələrində çəkilən takunaylı, şalvarlı və təkkəli müsəlman obrazları, yaradılış gerçəyini inkar edən müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxan yazılar və şəkillər inkarçıların "Allahın nurunu söndürmək" məqsədi ilə planlaşdırdığı fəaliyyətdir. Burada "Allahın nurunu söndürmək"də məqsəd Onun dinini, kitabını dəyərsiz etmək, insanların dinə olan inamını məhv edərək onları dindən uzaqlaşdırmaqdır. Şübhəsiz ki, bu fəaliyyətlərinə təbliğat aparanları əngəlləmək, təzyiq göstərmək və beləcə dinin yayılmasını əngəlləmək də daxildir. Ancaq Allah eyni ayədə bu səylərin boşa çıxacağını belə bildirmişdir: "...Allah isə - kafirlərin xoşuna gəlməsə də - öz nurunu tamamlayacaqdır".
Iman gətirənlərlə gətirməyənlər arasındakı mübahisə çox vaxt iman edənlərin təbliğat aparması zamanı ortaya çıxır. İstər möminlərin anlatdığı dində heç bir fikir sistemlərinə qarşı üstünlük əldə etməsi, istərsə də inkarçıların əslində vicdan və yaradılış olaraq dini qəbul edəcəkləri halda qürurlarına görə inkar etmələri, onları mədəni və səviyyəli bir şəkildə düşünmək əvəzinə cahil olaraq mübahisə və qışqırıq üslubuna sürükləyir. Ümumiyyətlə isə göstərdikləri nümunələr də əlverişli deyil, qışqırıqlı bir mübahisə mövzusu olaraq seçilmiş nümunələrdir. Bir ayə sırf mübahisə yaransın deyə mübahisəyə başlayan inkarçılar barədə belə bəhs edir:

"Məryəm oğlu (Isa) misal çəkilincə sənin qövmün sevincdən güldü. Onlar dedilər: "Bizim tanrılarımız yaxşıdır, yoxsa o?!" Onlar bunu sənə yalnız mübahisə etmək xatirinə dedilər. Şübhəsiz ki, onlar höcətləşən bir qövmdürlər!" ("Zuxruf" surəsi, 57-58).

Allahın ayələri haqqında istehza ilə mübahisələr edən insanlarla qarşılaşdıqda Allahın tövsiyəsi belədir ki, onlar başqa bir söhbətə başlamayana qədər onlardan üz çevirməkdir:

"Allah Kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara iztehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman müşriklər başqa bir söhbətə girişməyənə qədər onlarla bir yerdə  əyləşməyin! Çünki o vaxt siz də onların tayı olarsınız. Həqiqətən, Allah münafiqlərin və kafirlərin hamısını cəhənnəmdə bir yerə toplayacaqdır!" ("Nisa" surəsi, 140).

Bu insanların həqiqətdə din haqqında heç bir məlumatının olmaması mübahisə etdikləri insanlara "Bizə uyun, sizin günahlarınızı da öz üstümüzə alaq" demələrindən də görünür. Quranda Allahın açıq şəkildə vurğuladığı kimi, "...Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz..." ("İsra" surəsi, 15).
İnanmayan insan mübahisə zamanı əvvəlcə qüdrəti ilə, maddi varlığı ilə və özü kimi fikirləşənlərin sayca çox olması ilə qalib gəlməyə çalışır. Ancaq Allah "Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar!" ("Ənam" surəsi, 116) hökmünü verir. Deməli, bir fikrə uyanların sayının çox olması o fikrin düzgün olduğunu göstərməz. Həmçinin Quranın bir çox ayəsində insanların çoxunun nankorluq edib inadkarlıq etməsindən, şükr etməməsindən, ağıllı düşünməməsindən, haqqı çirkin görməsindən bəhs edilir. Bunlar onsuz da insanların çoxunun azğınlıq içində olduğunu, buna görə də sayın bir önəm daşımadığını göstərir. İnkarçılar isə fikrin düzgünlüyünün və gücünün ona inananların sayı ilə bağlı olduğunu zənn edirlər. Bu batil inanc cahil cəmiyyətlərdə tez-tez tələffüz edilən "bu qədər insan bilmir, bir tək sizmi doğrunu bilirsiniz?" sualı ilə qarşınıza çıxır.
Inkarçılar din haqqındakı mübahisələri inkarlarına sözdə məntiqi bir əsas qatmaq üçün edirlər. Eynilə "məni atəşdən, Adəmi torpaqdan yaratdın" deyən şeytan kimi ortaya azğın da olsa özlərinə görə məntiqi bir söz atır və buna əsaslanaraq mübahisəyə başlayırlar. Məqsədləri doğru olduğunu bildikləri, amma qəbul etmək istəmədikləri böyük həqiqəti inkar etmək üçün bir bəhanə tapmaqdır. Bir ayədə inkarçıların şeytandan öyrəndiyi metod belə açıqlanır:

"...Onlar hər hansı bir möcüzə görsələr, yenə də ona inanmazlar. Hətta yanına gəldikdə səninlə höcətləşərlər. Kafir olanlar isə: "Bu qədimlərdə olanların uydurduğu  əfsanələrdən başqa bir şey deyildir" deyirlər. Müşriklər Quranı dinləməyi qadağan edər, özləri də ondan uzaq durarlar. Onlar yalnız özlərini həlak edər, lakin fərqinə varmazlar" ("Ənam" surəsi, 25-26).

Mübahisələrində müəyyən nümunələrdən istifadə etdikləri üçün onları tanımaq çox asandır. Quranda gördüyümüz ayələrdə inkarçılar Peyğəmbərimizlə (s.ə.v.) mübahisə edərkən dini onun anlatdığı kimi görmədiklərini, onun söylədiklərini keçmiş nəsillərdən də eşitmədiklərini, amma əslində özlərinin də bir Allah inancı olduğunu iddia edirlər. Bir çox inkarçılar vəhşi və mürtəce xarakterlərini mübahisələrdə nümayiş etdirirlər. Quranda bildirildiyi kimi, möminləri "yurdlarından çıxarıb qovmaq, ya da mütləq dinlərinə  dönməklə" ("İbrahim" surəsi, 13), "daşa basmaqla" ("Məryəm" surəsi, 46), "işgəncə və ölümlə" ("Taha" surəsi, 71), "zindana atmaqla" ("Şüə-ra" surəsi, 29), "təzyiq göstərib əngəlləməklə" ("Qəmər" surəsi, 9) ya da "oda atmaqla" ("Saffat" surəsi, 97) təhdid edirlər. Bu nümunələrin siyahısını genişləndirmək də mümkündür.
Bura qədər olan fəsildə inkarçıların Allah haqqındakı mübahisələrindən danışdıq və möminlərə hansı gözlə baxdıqlarını, həqiqətdən necə qaçdıqlarını və Allahın nurunu söndürməyə çalışdıqlarını açıqladıq. Üstəlik Quranı necə yalan sayaraq müxtəlif səbəblərlə mübahisələr etdiklərinə toxunduq. Ancaq Quranda nümunələri verilən mübahisələr bunlarla kifayətlənmir. Digər bir mübahisə örnəyi "Bəqərə" surəsinin 258-ci ayəsində qarşımıza çıxır:

"Allahın verdiyi hökmranlıq üzündən İbrahimlə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi görmədinmi? İbrahim: "Mənim Rəbbim həm dirildir, həm öldürür" dediyi zaman o: "Mən də həm dirildir, həm də öldürürəm" demişdi. İbrahim ona: "Allah Günəşi şərqdən doğdurur, bacarırsansa, sən onu qərbdən doğur!" dedikdə o kafir donub qalmışdı. Həqiqətən Allah özünə zülm edənləri düz yola yönəltməz!" ("Bəqərə" surəsi, 258).

Ayədən də göründüyü kimi, Hz.İbrahimlə mübahisə edən şəxs rifah içində harınlayıb yolundan azmış biridir. Quranın bir çox ayəsində möminlərlə mübahisə edən və mübarizə aparanların məhz o qövmün qabaqcıl, varlı insanları olduğu bildirilir. Həqiqətən də qabaqcıllar qurduqları rejimin pozulmasından, rahat şəkildə etdikləri ədalətsizlik və haqsız davranışların yox olmasından qorxduqları üçün bu quruluşa qarşı çıxan möminlərlə mübarizə aparırlar. Allahın verdiyi zənginlik bu insanları azdırmış və şirk qoşmalarına səbəb olmuşdur. Hər nə qədər inandıqlarını söyləsələr də bunlar əslində inancsız insanlardır, sahib olmaq istədikləri sərvət isə sadəcə dünyada istədiklərini verir, ancaq onların axirətdəki vəziyyəti çox fərqlidir. Bu insanlar dünyada ikən Allahın dininə iman gətirmələri üçün edilən dəvətlərə fikir verməmiş və inkarda israr etmişlər. Bunun əvəzini isə sonsuz cəhənnəm əzabı ilə alacaqlar. Möminlər də Allahdan sərvət və zənginlik istəyirlər. Allah "Bəziləri isə: "Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!" deyirlər" ("Bəqərə" surəsi, 201) ayəsi ilə möminlərin bu duasını bildirmişdir. Ancaq möminlərin bu istəkləri yanlız nəfslərini qane etmək və ya dünyada kef içində tüfeyli bir həyat keçirmək üçün deyil. Onlar zənginliyi Hz.Süleyman kimi Allaha yaxınlaşmaq, təbliğdə güclü və təsirli olmaq üçün tələb edirlər. Hz.Süleyman:

 "Mən bu atları Rəbbimin zikr etməkdən dolayı sevirəm" deyir ("Sad" surəsi, 32).

Bu səmimiyyətinin qarşılığı olaraq Allah ona yaşadığı dövrdə dünya hakimiyyətini vermişdi.
Yuxarıda sözügedən Hz.İbrahimlə mübarizə edən "rahatlıqdan azmış insan" isə heç nəyin fərqində deyil. Hər şeyi Allahın yaratdığını, Allahın nəzarəti olmadan bir şeyə gücünün çatmayacağını anlamamışdır. Bu zənni də onun İbrahimə "mən də öldürür və di-rildirəm" deməsinə səbəb olmuşdu. Belə bir azğınlığa sürüklənməsi üçün yol açan isə şübhəsiz ki, şeytandır. Çünki şeytan insana Allaha "qarşı çıxmağı və dünya həyatını cəlbedici göstərmişdir" ("Hicr" surəsi, 39). Beləliklə də o da Allaha və Onun elçilərinə qarşı baş qaldırmış, dünya istəkləri ona qapıları açan var-dövlətlə cazibədar görsənmişdir. Ancaq İbrahim ağıllı bir cavabla  "günəşi qərbdən do-ğurmağı bacarırsanmı" deyincə o inkarçı Qurandakı ifadə ilə desək, "donub qalmışdır".
Şübhəsiz ki, Allahın köməyi hər işində Rəbbinə üz tutan, ixlas sahibi bəndəsi Hz.İbrahimin tərəfində olacaq. Quranda möminlərin inkarçılarla etdikləri söhbətlərdə necə dəstəkləndikləri belə açıqlanır:

"Müşriklər sənin yanına gəlib elə bir misal çəkməzlər ki, Biz sənə onun doğru cavabını və izahatca daha yaxşısını gətirməyək" ("Furqan" surəsi, 33).

 Beləliklə, bu mübarizədən qalib çıxanlar Allahın izni ilə hər zaman möminlərdir.
Möminlərlə bu mübahisələri edənlər Quranda həmişə "Qövmün inkara uymuş qabaqcılları" şəklində bildirilir. Bu qabaqcılların ortaq xüsusiyyətləri var-dövlət, sərvət baxımından "zəngin" sayılan insanlar, həmçinin siyasət və iqtisadiyyatda rəhbər olmalarıdır. Qarşıda onların əməllərindən danışılacaq.
Axirət inancının olmaması insanı əldə etdiyi sərvət sanki əbədi onun olacaqmış zənninə sürükləyir. Hətta elə hala düşə bilər ki, bir tərəfdən qiyaməti inkar edərkən digər tərəfdən də Quranda göstərilən bağçaya sahib zəngin bir insan kimi axirətdə dünyadakından daha yaxşı bir yerdə olacağını zənn edər. Bir tərəfdən Allahın onu sevdiyi bir bəndəsi söyləyərkən, digər tərəfdən ölümdən çox qorxar və Qurandakı ifadə ilə desək, "min il yaşamasını istəyər. "Ənbiya" surəsinin 44-cü ayəsindəki "...Ömür onlara (heç bitməyəcək kimi) uzun gəldi..." ifadəsi bu hissin açıq sübutudur. Ölümsüzlük arzusunun təməlində isə yenə şeytanın təlqini durur. "Əraf" surəsinin 20-ci ayəsində şeytan Hz.Adəmi əbədi yaşayışla aldatmağa çalışır. "Taha" surəsinin 120-ci ayəsində də əbədiyyət ağacı və yox olmayacaq bir mülkü vəd etməsi bütün bu anlatdıqlarımıza çox uyğundur. Şeytanın mühüm hiylələrindən biri olan əbədi yaşayış əbədi sərvət vədi öz firqəsi üçün başda gələn azdırıcı amillərdəndir. Həqiqətdə insan ruhu onsuz da ölümsüzdür, yox olan bədəndir, ruhun əbədi həyatı yaradıldığı gün başlanmışdır, cənnətə və ya cəhənnəmə gedəcəyi isə zahirən dünyada etdiyi saleh əməllərlə müəyyən olunur. Şeytanın bu quru vəd və yalanlarına uymuş insandan əsaslı və məntiqli bir şey gözləmək təbii ki, düzgün deyil. Belələri yalnız qışqırıb-bağırır, nəticəsiz mübahisələr edərək qarşısındakını aldadır və ya qorxudur.
Təbliğat apardıqları insanın bu şəkildə davranmasından dinə meyl etməycəyini anlayan möminlər bu mövzuda təkid etməz və onu özü seçdiyi yolda qoyarlar. Çünki bundan sonra iki tərəf arasındakı dialoq təbliğə yox, mübahisəyə çevriləcək. Quranda möminlərə mübahisə etmədən söhbətə son qoymaları əmr edilir:

"De: "Siz Allah barəsində bizimlə mübahisəmi edirsiniz? Halbuki, O həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik!"" ("Bəqərə" surəsi, 139).


: :